Ниско разтящаща кайсия е сорт роксана,оформя се по ваше осмотрение